Kompensasjonsordning 2 åpnet for endringer

Søknadsportalen er åpnet for å sende inn endringer fra 9. mars 2021.

Rapport om regnskapsskille mellom private barnehager i samme konsern

Kunnskapsdepartementet har tatt i mot en rapport om hvordan en kan gjøre et skille i regnskapet mellom private barnehager i et konsern, uten at hver barnehage trenger å være selvstendige rettssubjekter.

Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars

Regjeringen foreslår å innføre en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Oppgaveplikten for konsern etter rentebegrensningsregelen

For 2020 gjelder de samme lempinger i oppgaveplikten som ble gitt for 2019.

Ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift er forlenget ut juni

Stortinget har vedtatt å forlenge ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift til ut juni.

Hjemmekontor og fradrag for mva

Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte.

Finanstilsynets rapport fra tilsynet med revisorer i 2020

Finanstilsynet peker på den teknologiske utviklingen og betydningen for revisjonsutøvelsen og tar opp mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Lagmannsretten: Salg av egen bolig gav skattesmell

Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt dom i saken som gjaldt salg av bolig til utbygger på Fornebu.

Arve Hoel

10.02.21
Lokal Revisjon AS flytter

Lokal Revisjon AS flytter fra Bryggeriet etter 15 år. Fra mandag 15. februar 2021 blir vi å finne på Storhamarsenteret. Vi tar over fine lokaler i 2. etasje med inngang fra nord-vest. Fra inngangen mot Norsk Tipping går du forbi Sparebank 1 sin filial og rundt hjørnet. Det er bra med gratis parkering rundt hele Storhamarsenteret. Velkommen til oss i Jønsrudvegen 2 fra og med 15. februar!

Det er fastsatt endringer i kontrollhandlingene for å bekrefte bedret resultat i jan/feb 2020 i kompensasjonsordningene

Søkeren kan unngå at tilskuddet blir avkortet pga underskudd i 2019 hvis foretaket kan vise et forbedret resultat i januar/februar 2020. Det er fastsatt endringer i en av kontrollhandlingene for å bekrefte det forbedrede resultatet.