Aksjelovendringene får ulik ikrafttredelse

Endringene i aksjelovgivningen ble sanksjonert i statsråd 16. juni. Lovendringene får ulik ikrafttredelse.

Årsberetningskrav om likestilling mv. oppheves

Kravene til opplysninger i årsberetningen om likestilling og diskriminering oppheves fra 1. januar 2018.

Send årsrekneskapen tidleg til Rekneskapsregisteret

Nye åpningstider på telefon i sommer Send årsrekneskapen tidleg til Rekneskapsregisteret

Ikrafttredelse for endringer i hvitvaskingsloven

Endringene i hvitvaskingsloven som ble foreslått i Prop. 76L (2016-2017) ble sanksjonert i statsråd 16. juni.

Tilleggsskatt på bakgrunn av uoppgitt utbytte

Ileggelse av tilleggsskatt på bakgrunn av uoppgitt utbytte, jf. skatteforvaltningsloven § 16-2 (2), jf. Ligningsloven § 10-2 til 10-4. Spørsmål om det foreligger unnskyldelige forhold slik at tilleggsskatt ikke skal ilegges jf. ligningsloven § 10-3. Klagen ble ikke tatt til følge.

Uttaksbeskatning av selskap som følge av eneaksjonærs bruk av fritidseiendom anskaffet av selskapet

Saken gjelder spørsmål om uttaksbeskatning av selskap etter skatteloven § 5-2 for bruk av fritidseiendom. Saken reiser spørsmål om eiendommen er anskaffet i selskapet eller eneaksjonærens interesse og om det er faktisk bruk eller disposisjonsrett som skal gi grunnlag for uttaksbeskatningen. Saken er behandlet sammen med NS 38/2017. Klagen ble tatt delvis til følge.

Redusert arbeidsgiveravgift for transport og energi

Fra 2018 vil det igjen bli adgang til å benytte reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Revidert statsbudsjett: Fradragsrett for investeringer i mindre oppstartsbedrifter

Forslaget foreslås innført fra 1. juli 2017. Regjeringen foreslår i tillegg betydelige utvidelser innen skattefavorisert pensjonssparing. Her finner du en oppsummering.

Merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd - spørsmål om omfanget av utleiers frivillige registrering - Skattedirektoratets brev av 10. mai 2017

I et brev 10. mai 2017 til et skattekontor har Skattedirektoratet uttalt følgende om omfanget av utleiers frivillige registrering etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd:

Viktige skatteendringer i revidert budsjett

  Regjeringen la i dag frem forslag til revidert budsjett for 2017, og foreslår samtidig disse endringene i skattelovgivningen: Ny ordning med individuell pensjonssparing Det foreslås innført en ny ordning... Innlegget Viktige skatteendringer i revidert budsjett dukket først opp på Skattebetalerforeningen