Ikke fradrag for mva ved kjøp av aksjer

Høyesterett nekter fradrag for merverdiavgift; kostnader knyttet til kjøp av aksjer i et eiendomsselskap.

Slik utnytter du IPS og aksjesparekonto best

I 2017 er det lansert flere «nye» muligheter for sparing. Avkastning, risiko, likviditet og krav til oppfølging er noen av de viktigste faktorene når man skal velge spareform. Under ser... Innlegget Slik utnytter du IPS og aksjesparekonto best dukket først opp på Skattebetalerforeningen

Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet har i forskriften som avgrenser området for når borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til momskompensasjon, i stor grad lyttet til vårt innspill om likestille borettslag/eierseksjonssameier med ordinære selskaper.

Ileggelse av tilleggsskatt ved forsinket levering av selvangivelse og spørsmål om frivillig retting

Saken gjelder ileggelse av tilleggsskatt, jf. ligningsloven § 10-2 til § 10-4, på bakgrunn av for sen levering av selvangivelse. Spørsmål om unntak fra tilleggsskatt på grunn av frivillig retting. Klagen ble tatt til følge.

Skatteetaten ville ilegge tilleggsskatt - tapte i Skatteklagenemnda

Kan man bli skattlagt for «fordel ved egen bruk» av en eiendom når du ikke bruker eiendommen? Ja, mente Skatteetaten. Det mente ikke Skatteklagenemnda.

Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret

Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Bedin

22.09.17
Hva kommer i neste versjon av Altinn?

Altinn kommer i ny versjon i november. Endringene handler først og fremst om innføring av nytt design.

Gjeldsettergivelse - skattemessige konsekvenser for skyldneren

Ved gjeldsettergivelse må en både ta stilling til eventuell skatteplikt, og om ettergivelsen vil ha konsekvenser for retten til fremføre eventuelt opparbeidet underskudd hos skyldneren.

Ny revisorlov på høring

Finansdepartementet har sendt NOU 2017: 15 med forslag til ny revisorlov på høring med frist 4. desember 2017.

Registrer i Føretaksregisteret innan årsskiftet

Enklare, raskare og billigare. Det meste kan du sende inn elektronisk. Nytt høvet!