Kompensasjon for varelager som kastes

Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge.

Ny skattemelding 2020 - 2023

Skatteetaten gjør nå og i de kommende år store endringer i hvordan de skattepliktige skal levere skattemelding og næringsopplysninger. For aksjeselskaper blir det fra 2023 kun adgang til å levere disse opplysningene fra regnskaps- eller årsoppgjørssystemer.

Skattemeldingen sendes ut fra og med 16. mars

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i år den nye versjonen av skattemeldingen. Denne versjonen innebærer noen viktige endringer.

Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

Fristene for avgivelse av bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 30. juni 2021 for regnskapspliktige foretak og 31. mai 2021 for ikke-regnskapspliktige foretak. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.

Kompensasjonsordning 2 åpnet for endringer

Søknadsportalen er åpnet for å sende inn endringer fra 9. mars 2021.

Rapport om regnskapsskille mellom private barnehager i samme konsern

Kunnskapsdepartementet har tatt i mot en rapport om hvordan en kan gjøre et skille i regnskapet mellom private barnehager i et konsern, uten at hver barnehage trenger å være selvstendige rettssubjekter.

Ny lønnsstøtteordning fra 15. mars

Regjeringen foreslår å innføre en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Oppgaveplikten for konsern etter rentebegrensningsregelen

For 2020 gjelder de samme lempinger i oppgaveplikten som ble gitt for 2019.

Ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift er forlenget ut juni

Stortinget har vedtatt å forlenge ordningen med betalingsutsettelse for skatt og avgift til ut juni.

Hjemmekontor og fradrag for mva

Arbeidsgiver vil ha fradrag for inngående avgift på anskaffelser til hjemmekontor under forutsetning av at ytelsen ikke utløser skatteplikt for den ansatte.