Terskelverdiene for revisjonsplikt prisjusteres

Terskelverdien for revisjonsplikt er hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum.

Endringene i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt

Den 5. desember 2017 behandlet Stortinget finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. De foreslåtte endringene ble vedtatt med klart flertall.

A-melding for desember 2017 - tvangsmulkt fra 24. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2017 er fredag 5. januar 2018. Påminnelsesbrev sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.

Tidspunkt for fravalg av revisjon

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året etter.

Gjeninnfører omtale av likestilling og diskriminering i årsberetningen for øvrige foretak

I juni 2017 ble det vedtatt å oppheve plikten til å redegjøre for likestilling og diskriminering i årsberetningen med virkning fra 1. januar 2018. Stortinget vedtok 11. desember 2017 å gjeninnføre redegjørelsesplikten. Vedtaket gjelder kun for en del øvrige foretak. Små foretak er ikke berørt.

Digitale sykmeldinger og bistand fra ekstern regnskapsfører

Hvordan kan eksterne regnskapsførere bistå sine kunder når den digitale sykmeldingen benyttes?

Skattegrep du kan gjøre før nyttår

Livet er mer enn skatt, og kanskje har du helt andre ting å tenke på nå mot slutten av året. For noen passer det imidlertid å bruke den siste tiden...

Finanskomiteen følger opp regnskapslovforslaget

Finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. er lik departementets forslag i Prop. 160 L (2016 2017). Det forventes at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.

Delegering av klientroller i Altinn

Klientroller kan delegeres enkeltvis eller samlet via fil. Spørsmålet er aktualisert som følge av at Altinn sletter gamle roller til fordel for de nye regnskapsfører-rollene.

Endringer i regnskapsloven

Flertallet i Finanskomiteen støtter Finansdepartementets forslag om unntak for små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning, begrenset regnskapsplikt for små ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak, samt fjerning av krav om åpningsbalanse.