Hva er internettsalg?

Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Slike salg kreves dermed heller ikke registrert eller dokumentert ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova. Skattedirektoratet har publisert en uttalelse om hva som ligger i begrepet "salg over internett".

Etterberegning av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

Spørsmål om rett til tapsavskrivning etter merverdiavgiftsloven § 4-7. Saken reiser spørsmål om skattepliktiges tap i forbindelse med varesalg finansiert med kundekreditt skriver seg fra "utestående fordring som det tidligere er beregnet merverdiavgift av". Et sentralt spørsmål er om fordringene som ligger til grunn for skattepliktiges tilbakeføring av innbetalt merverdiavgift skal anses som kundefordringer, eller avgiftsunntatte lånefordringer. Herunder oppstår spørsmål om skattepliktiges ytelse av kreditt skal anses integrert i varesalget, eller om skattepliktige yter finansielle tjenester som eget virksomhetsområde i tillegg til varesalg. Etterberegnet beløp for dette forhold utgjør kr 9 925 901. Spørsmål om vilkårene for å kreve fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 8-1 er oppfylt for inkassokostnader som er pådratt for å inndrive skattepliktiges krav oppstått ved kredittsalgene nevnt ovenfor. Etterberegnet beløp for dette forhold utgjør kr 12 588 731. Saken gjelder og spørsmål om gyldigheten av skattekontorets ileggelse av 20 % tilleggsavgift i tilknytning til fradragsføringene som gjelder inkassokostnader. Påklaget tilleggsavgift utgjør kr 2 517 732. Klagen ble tatt til følge.

Fradrag for tap ved salg av fast eiendom. Fastsettelse av inngangsverdi

Saken gjelder spørsmål om fradrag for tap ved salg av fast eiendom, jf. lov av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) § 9-4 (1). Det omtvistede er: Fastsettelse av inngangsverdi. Klagen ble tatt til følge.

Påminnelse om manglende årsregnskap sendes ut i slutten av juli

Regnskapsregisteret oppfordrer til tidlig innsending.

Aksjelovendringene får ulik ikrafttredelse

Endringene i aksjelovgivningen ble sanksjonert i statsråd 16. juni. Lovendringene får ulik ikrafttredelse.

Årsberetningskrav om likestilling mv. oppheves

Kravene til opplysninger i årsberetningen om likestilling og diskriminering oppheves fra 1. januar 2018.

Send årsrekneskapen tidleg til Rekneskapsregisteret

Nye åpningstider på telefon i sommer Send årsrekneskapen tidleg til Rekneskapsregisteret

Ikrafttredelse for endringer i hvitvaskingsloven

Endringene i hvitvaskingsloven som ble foreslått i Prop. 76L (2016-2017) ble sanksjonert i statsråd 16. juni.

Tilleggsskatt på bakgrunn av uoppgitt utbytte

Ileggelse av tilleggsskatt på bakgrunn av uoppgitt utbytte, jf. skatteforvaltningsloven § 16-2 (2), jf. Ligningsloven § 10-2 til 10-4. Spørsmål om det foreligger unnskyldelige forhold slik at tilleggsskatt ikke skal ilegges jf. ligningsloven § 10-3. Klagen ble ikke tatt til følge.

Uttaksbeskatning av selskap som følge av eneaksjonærs bruk av fritidseiendom anskaffet av selskapet

Saken gjelder spørsmål om uttaksbeskatning av selskap etter skatteloven § 5-2 for bruk av fritidseiendom. Saken reiser spørsmål om eiendommen er anskaffet i selskapet eller eneaksjonærens interesse og om det er faktisk bruk eller disposisjonsrett som skal gi grunnlag for uttaksbeskatningen. Saken er behandlet sammen med NS 38/2017. Klagen ble tatt delvis til følge.