Varsler i Altinn - regnskapsførere og revisorer får endelig kopi

Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.

Endringer i Hvitvaskingsloven - veiledning om kontantforbudet

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) er tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innfører et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

Regler om diettgodtgjørelse for 2018

I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjærelse. Her redegjør vi for gjeldende regler.

Personvernreglene for revisorer

I forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018, arbeider Revisorforeningen med en veiledning på hva dette vil bety for revisorene. I tillegg har vi startet arbeidet med å utarbeide en bransjenorm for revisjonsbransjen. I denne forbindelse er det avholdt et møte med Datatilsynet.

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Det er tilstrekkelig å avtale med arbeidsgiver.

Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"

Hvem skal innrapporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av spørsmålene vi gir svar på i denne artikkelen.

Regnskapsføreren min får brynt seg

Musiker Tom Bogstad har et utradisjonelt yrke. Noen ganger tror han at det skaper utfordringer for regnskapsfører Jan-Ove Molle. Derfor setter han ekstra pris på at Jan-Ove ikke bare styrer regnskapet, men også er hans nærmeste rådgiver.

Bruk av medhjelper, spørsmål om unnskyldelige forhold

Saken gjelder tilleggsskatt for ikke innlevert selvangivelse. Bytte av regnskapsfører. Spørsmål om unnskyldelig forhold. Sekretariatet for Skatteklagenemnda innstilte på å gi den skattepliktige medhold i at det forelå unnskyldelig forhold. Skatteklagenemnda mente at det ikke forelå unnskyldelig forhold.

Regelendringer fra 1. januar

Nye skattesatser, nye skatteregler og andre viktige endringer. Se oversikten her!

De viktigste datoene i 2018

Når kommer skattemeldingen? Når får jeg skattepenger? Dette er de viktigste datoene - i hvert fall rent skattemessig i 2018.