Innfører Airbnb-skatt

Inntekter fra korttidsutleie av leilighet og bolig skal nå bli skattepliktig. Regjeringen peker særlig på at det er et behov for å beskytte hotellnæringen.

Hovedtrekkene i budsjettet

Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2018. Det var ingen store overraskelser i budsjettet, men det inneholder en rekke mindre justeringer.

Grensen mellom ordinrt utbytte og likvidasjonsutbytte ved avvikling

Lagmannsretten kom til at utbytte som ble delt ut etter utløpet av kreditorfristen, men før endelig likvidasjonsutdeling etter aksjeloven 16-9 måtte anses som likvidasjonsutbytte.

Idrettslag med kiosksalg

Idrettslag med salg fra kiosk som er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt trenger ikke benytte kassasystem.

Ikke fradrag for mva ved kjøp av aksjer

Høyesterett nekter fradrag for merverdiavgift; kostnader knyttet til kjøp av aksjer i et eiendomsselskap.

Slik utnytter du IPS og aksjesparekonto best

I 2017 er det lansert flere «nye» muligheter for sparing. Avkastning, risiko, likviditet og krav til oppfølging er noen av de viktigste faktorene når man skal velge spareform. Under ser... Innlegget Slik utnytter du IPS og aksjesparekonto best dukket først opp på Skattebetalerforeningen

Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet har i forskriften som avgrenser området for når borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til momskompensasjon, i stor grad lyttet til vårt innspill om likestille borettslag/eierseksjonssameier med ordinære selskaper.

Ileggelse av tilleggsskatt ved forsinket levering av selvangivelse og spørsmål om frivillig retting

Saken gjelder ileggelse av tilleggsskatt, jf. ligningsloven § 10-2 til § 10-4, på bakgrunn av for sen levering av selvangivelse. Spørsmål om unntak fra tilleggsskatt på grunn av frivillig retting. Klagen ble tatt til følge.

Skatteetaten ville ilegge tilleggsskatt - tapte i Skatteklagenemnda

Kan man bli skattlagt for «fordel ved egen bruk» av en eiendom når du ikke bruker eiendommen? Ja, mente Skatteetaten. Det mente ikke Skatteklagenemnda.

Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret

Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.