Registrer i Føretaksregisteret innan årsskiftet

Enklare, raskare og billigare. Det meste kan du sende inn elektronisk. Nytt høvet!

Nå bør du melde fra om uoppgitt inntekt og formue i utlandet

Innen 30. september mottar Skatteetaten finansopplysninger fra 50 land som kan avdekke skattepliktige inntekter og formue i utlandet.

Smart anvendelse av SAF-T-filen

SAF-T er kommet for å bli og har mange praktiske anvendelsesområder for deg som regnskapsfører.

58 229 regnskapspliktige mottar påminnelse om levering årsregnskap

Husk at forsinkelsesgebyr løper fra 1. august.

Regelendringer fra 1. juli 2017

Finansdepartementet har publisert en liste over regelendringer som gjelder fra og med 1. juli. Her har du listen over skatte- og avgiftsendringer:

Skatteklagenemnda har blitt flaskehals – klagesaker hoper seg opp

Strakstiltak skal hindre lang kø for skatteklagesaker. Men nemnda blir ikke tilført ekstra midler, sier Finansdepartementet.

Altinn-portalen blir mer brukervennlig

Design, søk, innboksen, aktørvalg og handlingsknapper er områder som skal forbedres.

Hva er internettsalg?

Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Slike salg kreves dermed heller ikke registrert eller dokumentert ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova. Skattedirektoratet har publisert en uttalelse om hva som ligger i begrepet "salg over internett".

Etterberegning av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

Spørsmål om rett til tapsavskrivning etter merverdiavgiftsloven § 4-7. Saken reiser spørsmål om skattepliktiges tap i forbindelse med varesalg finansiert med kundekreditt skriver seg fra "utestående fordring som det tidligere er beregnet merverdiavgift av". Et sentralt spørsmål er om fordringene som ligger til grunn for skattepliktiges tilbakeføring av innbetalt merverdiavgift skal anses som kundefordringer, eller avgiftsunntatte lånefordringer. Herunder oppstår spørsmål om skattepliktiges ytelse av kreditt skal anses integrert i varesalget, eller om skattepliktige yter finansielle tjenester som eget virksomhetsområde i tillegg til varesalg. Etterberegnet beløp for dette forhold utgjør kr 9 925 901. Spørsmål om vilkårene for å kreve fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 8-1 er oppfylt for inkassokostnader som er pådratt for å inndrive skattepliktiges krav oppstått ved kredittsalgene nevnt ovenfor. Etterberegnet beløp for dette forhold utgjør kr 12 588 731. Saken gjelder og spørsmål om gyldigheten av skattekontorets ileggelse av 20 % tilleggsavgift i tilknytning til fradragsføringene som gjelder inkassokostnader. Påklaget tilleggsavgift utgjør kr 2 517 732. Klagen ble tatt til følge.

Fradrag for tap ved salg av fast eiendom. Fastsettelse av inngangsverdi

Saken gjelder spørsmål om fradrag for tap ved salg av fast eiendom, jf. lov av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven) § 9-4 (1). Det omtvistede er: Fastsettelse av inngangsverdi. Klagen ble tatt til følge.