Skattegrep du kan gjøre før nyttår

Livet er mer enn skatt, og kanskje har du helt andre ting å tenke på nå mot slutten av året. For noen passer det imidlertid å bruke den siste tiden...

Finanskomiteen følger opp regnskapslovforslaget

Finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. er lik departementets forslag i Prop. 160 L (2016 2017). Det forventes at endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.

Delegering av klientroller i Altinn

Klientroller kan delegeres enkeltvis eller samlet via fil. Spørsmålet er aktualisert som følge av at Altinn sletter gamle roller til fordel for de nye regnskapsfører-rollene.

Endringer i regnskapsloven

Flertallet i Finanskomiteen støtter Finansdepartementets forslag om unntak for små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning, begrenset regnskapsplikt for små ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak, samt fjerning av krav om åpningsbalanse.

Delvis skattlegging av diett neste år

Det fremgår av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF at 150 kroner av diettgodtgjørelse blir skattepliktig fra og med neste år.

Sparing til pensjon for næringsdrivende

Du kan velge mellom to forskjellige pensjonsordninger - som begge gir skattefradrag. Men hvilken er best?

Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.

Skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser for næringsdrivende som sponser ideelle organisasjoner - spørsmål om inntekt og fradrag

Næringslivet sponser ideelle organisasjoner på ulike måter. Sponsingen kan være rettet mot konkrete prosjekter eller som generelle økonomiske bidrag til organisasjonens ideelle formål.

SAF-T Statusoppdatering oktober 2017

SAF-T (standard dataformat) vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.

Slik vurderes de mest brukte regnskapssystemene i 2017

Her er resultatene fra årets undersøkelse om regnskapssystemer og teknologiutvikling. Du får også vite hvor stor andel av oppgavene regnskapsbransjen selv tror kan automatiseres, og når det tidligst vil skje.