Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen

Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene.

Skatteetaten oppfordrer flere til å velge digital skattemelding

Skatteetaten sender i disse dager ut 175.000 brev til personer som mottar skattemeldingen både på papir og i Altinn

Regjeringen med forslag om ny hvitvaskingslov

Lovforslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak og risikovurderinger med tiltak. Også på dette området skal det nå ilegges overtredelsesgebyrer.

Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Ved avvikling av virksomhet og konkurs blir det ofte spørsmål om hvem som skal oppbevare regnskapsmateriale og hvor lenge.

Varsler i Altinn - regnskapsførere og revisorer får endelig kopi

Dette er et viktig bidrag for å forbedre etterlevelse og unngå unødvendige sanksjoner som tvangsmulkt.

Endringer i Hvitvaskingsloven - veiledning om kontantforbudet

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) er tillagt en ny bestemmelse om kontantforbud med ikrafttredelse 1. juli 2017. Loven innfører et forbud for forhandlere av gjenstander mot å motta kr 40 000 eller mer i kontanter.

Regler om diettgodtgjørelse for 2018

I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjærelse. Her redegjør vi for gjeldende regler.

Personvernreglene for revisorer

I forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018, arbeider Revisorforeningen med en veiledning på hva dette vil bety for revisorene. I tillegg har vi startet arbeidet med å utarbeide en bransjenorm for revisjonsbransjen. I denne forbindelse er det avholdt et møte med Datatilsynet.

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Det er tilstrekkelig å avtale med arbeidsgiver.

Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"

Hvem skal innrapporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av spørsmålene vi gir svar på i denne artikkelen.