Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV

Det er tilstrekkelig å avtale med arbeidsgiver.

Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"

Hvem skal innrapporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av spørsmålene vi gir svar på i denne artikkelen.

Regnskapsføreren min får brynt seg

Musiker Tom Bogstad har et utradisjonelt yrke. Noen ganger tror han at det skaper utfordringer for regnskapsfører Jan-Ove Molle. Derfor setter han ekstra pris på at Jan-Ove ikke bare styrer regnskapet, men også er hans nærmeste rådgiver.

Bruk av medhjelper, spørsmål om unnskyldelige forhold

Saken gjelder tilleggsskatt for ikke innlevert selvangivelse. Bytte av regnskapsfører. Spørsmål om unnskyldelig forhold. Sekretariatet for Skatteklagenemnda innstilte på å gi den skattepliktige medhold i at det forelå unnskyldelig forhold. Skatteklagenemnda mente at det ikke forelå unnskyldelig forhold.

Regelendringer fra 1. januar

Nye skattesatser, nye skatteregler og andre viktige endringer. Se oversikten her!

De viktigste datoene i 2018

Når kommer skattemeldingen? Når får jeg skattepenger? Dette er de viktigste datoene - i hvert fall rent skattemessig i 2018.

Terskelverdiene for revisjonsplikt prisjusteres

Terskelverdien for revisjonsplikt er hevet til 6 millioner kroner i driftsinntekter og 23 millioner kroner i balansesum.

Endringene i regnskapsloven og aksjeloven vedtatt

Den 5. desember 2017 behandlet Stortinget finanskomiteens innstilling om endringer i regnskapsloven mv. De foreslåtte endringene ble vedtatt med klart flertall.

A-melding for desember 2017 - tvangsmulkt fra 24. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2017 er fredag 5. januar 2018. Påminnelsesbrev sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.

Tidspunkt for fravalg av revisjon

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året etter.