Utsatt betaling av særavgifter

Betalingsfristen for særavgifter som skulle vært innbetalt i april og mai 2020 er utsatt til 18. juni 2020.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det er foreslått en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen er ikke vedtatt ennå.

Korona - Regnskapsmessige vurderinger

Utbredelsen av korona reiser regnskapsmessige problemstillinger ved årsavslutningen for 2019, særlig når det gjelder fortsatt drift-vurderingen. Noteopplysninger om hendelser etter balansedagen er et annet sentralt tema.

Hvordan påvirker koronakrisen revisjonen?

De nasjonale og internasjonale effektene av koronakrisen virker ikke bare inn på selskapene og deres regnskaper, men vil også ha betydning for revisors arbeid. Denne artikkelen gir en kort oversikt over momenter revisor må tenke på som følge av koronakrisen.

Næringslivet har pustebesvær Leveringsfristene for skattemeldingen og årsregnskapet må utsettes

Regjeringen presenterte torsdag kveld et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet.

Firmabil under permittering

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om beskatning av firmabil under permittering som innebærer at en ansatt kan unngå beskatning selv om bilen står parkert hjemme.

Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter

Regjeringen presenterte torsdag kveld et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som fælge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige, faste kostnader og vil i første omgang gjelde for mars, april og mai.

Koronasituasjonen og ettårsregelen for arbeidsopphold i utlandet

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om koronaviruset og ettårsregelen for skattytere med arbeidsopphold i utlandet.

Garantiordningen åpnes for større bedrifter

Garantiordningen for lån innebærer at staten garanterer for 90% av hvert banklån. Nå åpnes ordningen også for større bedrifter.

Omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

Besluttet utbytte som pga. koronaepidemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet skal ikke skattlegges.