Hvordan unngå utro tjenere

Mange virksomheter opplever svinn fra både butikk og kasse og andre lovbrudd som er begått av medarbeidere. Det kan aldri unngås helt, men her får du tips til hvordan du minsker risikoen.

Tilleggsavgift/tilleggsskatt ved fradragsføring av inngående merverdiavgift på grunnlag av bilag stilet til annet avgiftssubjekt.

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om 20 % tilleggsavgift, kr 3 063, jf. merverdiavgiftsloven § 21-3. Skattepliktige hadde fradragsført inngående merverdiavgift fra tre bilag som var stilet til en annen virksomhet slik at kravene til dokumentasjon etter merverdiavgiftsloven § 15-10 jf. bokføringsforskriften § 5-1-2 (1) ikke var oppfylt. Spørsmål om det forelå unnskyldelige forhold. Klagen ble tatt til følge.

Vil endre overgangsregel for aksjesparekonto

Aksjesparere får bedre tid på seg hvis de vil bruke aksjesparekonto. I tillegg inkluderes også egenkapitalbevis i overgangsordningen.

Fjerner firmabil-fordel

Det blir dyrere å bruke elbiler som firmabil. Det fremkommer av regjeringens forslag til nytt statsbudsjett.

Innfører Airbnb-skatt

Inntekter fra korttidsutleie av leilighet og bolig skal nå bli skattepliktig. Regjeringen peker særlig på at det er et behov for å beskytte hotellnæringen.

Hovedtrekkene i budsjettet

Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2018. Det var ingen store overraskelser i budsjettet, men det inneholder en rekke mindre justeringer.

Grensen mellom ordinrt utbytte og likvidasjonsutbytte ved avvikling

Lagmannsretten kom til at utbytte som ble delt ut etter utløpet av kreditorfristen, men før endelig likvidasjonsutdeling etter aksjeloven 16-9 måtte anses som likvidasjonsutbytte.

Idrettslag med kiosksalg

Idrettslag med salg fra kiosk som er unntatt fra skatte- og avgiftsplikt trenger ikke benytte kassasystem.

Ikke fradrag for mva ved kjøp av aksjer

Høyesterett nekter fradrag for merverdiavgift; kostnader knyttet til kjøp av aksjer i et eiendomsselskap.

Slik utnytter du IPS og aksjesparekonto best

I 2017 er det lansert flere «nye» muligheter for sparing. Avkastning, risiko, likviditet og krav til oppfølging er noen av de viktigste faktorene når man skal velge spareform. Under ser... Innlegget Slik utnytter du IPS og aksjesparekonto best dukket først opp på Skattebetalerforeningen