Torvikutvalgets forslag til nytt skattesystem

Utvalget foreslår en betydelig reduksjon av skatt på arbeid, lavere formuesskatt og skatt på aksjeinntekter, men vil innføre arveavgift, økt merverdiavgift og økt skatt på fast eiendom og høye pensjoner

Skattedirektoratet har snudd om kontrolloppstillingen

Skattedirektoratet har nå snudd og krever at de som ikke går over til den nye skattemeldingen fortsatt må levere RS-1022 sammen med de andre skjemaene. Vi får da forskjellig løsning for to skattemeldingsalternativene.

Register over reelle rettighetshavere

Alle virksomheter skal registrere reelle rettighetshavere, men det offentlige registeret over reelle rettighetshavere er foreløpig ikke klart.

Nye dokumentasjonsregler ved krav om nedsetting av formuesverdi på næringseiendom

Finansdepartementet har fastsatt dokumentasjonsregler som klargjør vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved krav om nedsettelse av formuesverdi på næringseiendom.

Strømstøtte til næringslivet

Kort oppsummert er dette en justering som åpner for at foretak kan søke energitilskudd selv om strøm eller fjernvarme blir viderefakturert fra en annen part, for eksempel utleie av lokaler. Revisors kontrollhandlinger er også oppdatert.

Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter

Utsatt innberetning av merverdiavgift vil bedre likviditeten til selskapene som ellers må betale merverdiavgift før de får oppgjør. Forslaget vil samtidig kreve mer oppfølging og kontroll av selskapene.

skatteetaten

25.10.22
Statens innkrevingssentral og Skatteetaten: Misbrukes i utbredt e-postsvindel

De siste ukene er det mange som har tatt kontakt med Statens innkrevingssentral og Skatteetaten etter at de har fått SMS eller e-post der de har fått beskjed om å klikke på en lenke for å enten lese et brev i Digipost eller for å få «importrefusjon».

Vil innføre grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft

Samtidig økes grunnrenteskatten på vannkraft og det innføres et ekstraordinært høyprisbidrag på vind og vannkraft grunnet de høye strømprisene

Skattefunn for 2022 - en presisering

Om årsregnskap avlagt i COVID19-perioden viser at selskapet er i økonomiske vanskeligheter, vil det ikke oppfylle vilkårene for støtte. Unntaket hvor selskapene kunne anvende tall fra 31. desember 2019 vil ikke gjelde for søknader for 2022.

Tiltak for strømutsatte bedrifter er klare fra regjeringen

Strømstøttetiltakene, som består av fire deler, vil kunne hjelpe om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.